Informacje kontaktowe

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Walter Bauer

ADRES

Bauer Holzbau GmbH  
Rötstraße 11  
74589 Satteldorf-Gröningen  

Telefon: +49(0)7955 3850 
Faks: +49(0)7955 3854500 
infoattectofix [punkt] de

REJESTR HANDLOWY

Sąd Rejonowy Ulm HRB 670815

KONCEPCJA I REALIZACJA

claudiusbähr+friend www.cb-friends.de

INFORMACJE PRAWNE

MOC PRAWNA NINIEJSZEGO WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, z której nastąpiło odniesienie do tej strony. Jeżeli elementy lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu utracą częściową lub całkowitą zgodność z obowiązującymi podstawami prawnymi, pozostałe elementy dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

TREŚĆ OFERTY INTERNETOWEJ

Właściciel Bauer Holzbau GmbH nie ponosi żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość przedstawionych informacji. Roszczenia gwarancyjne względem autora, odnoszące się do szkód materialnych lub intelektualnych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji, bądź też w wyniku wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych, są zasadniczo wykluczone, chyba że dowiedzione zostanie umyślne lub działanie na niekorzyść poszkodowanego. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Właściciel Bauer Holzbau GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skasowania lub czasowego względnie ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub całości oferty bez osobnego powiadomienia.

ODNOŚNIKI I ŁĄCZA

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), leżących poza zakresem odpowiedzialności autora, prawne zobowiązanie miałoby moc prawną tylko wówczas, gdyby właściciel Bauer Holzbau GmbH był w pełni zaznajomiony z ich zawartością i istniałaby techniczna możliwość uniemożliwienia ich wykorzystania w razie nieprawidłowości. Właściciel Bauer Holzbau GmbH oświadcza jednoznacznie, że w czasie tworzenia łączy na stronach, do których następuje przekierowanie, nie występowały treści nielegalne. Właściciel Bauer Holzbau GmbH nie ma wpływu na przyszłe ukształtowanie, treść lub prawa autorskie stron, do których następuje przekierowanie. Dlatego też oświadcza on niniejszym brak odpowiedzialności za treści wszystkich odnośnych stron, które zostały zmodyfikowane po wykorzystaniu łącza. To oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści, a zwłaszcza za szkody wynikłe z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie właściciel danej witryny internetowej, na którą użytkownik został odesłany, a nie podmiot odsyłający do odpowiednich publikacji przy użyciu łączy i odnośników.

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO DO ZNAKÓW HANDLOWYCH 

Właściciel Bauer Holzbau GmbH podjął wszelkie starania, aby przestrzegać praw autorskich do zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystując samodzielnie opracowane zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, albo sięgając do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów nieobjętych licencją. Wszystkie znaki handlowe i towarowe wymienione w ofercie internetowej, a będące w posiadaniu podmiotów trzecich, podlegają całkowicie postanowieniom obowiązującego prawa do znaków handlowych i prawom własności zarejestrowanego właściciela. W przypadku samego wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że znak handlowy nie jest chroniony prawem autorskim! Prawo do publikacji zaprezentowanych obiektów utworzonych przez autora, należy wyłącznie do autora stron. Powielanie i wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.